Jääaikaa ostaneet

Kai Halme
Elina Luomala
Janne Mellin
Jami Kantola
Tero Krogell
Digioiva Oy
Neste K Alikeravantie
Kimmo Kulonummi
Sami Simola
Mikko Mäntylä
Juha Härkönen
Päivi Sipilä
Samuli Aikio
Teemu Riikonen
Sami Wahlman
Johanna Seesaro
Ventoniemi Buses
Mikko Parkkinen
Juha Puurula
Sanni Nuutinen
Parketti Järvi Oy
Janne Salmela
Pelastuskoulutus.fi
Mika Länsisola
Timo ja Teija Kokkonen
Tuusport Oy
Promotion Point Oy
Tuomaala
Kimmo Hakkala
Timo Raatikainen
Miro Karttunen
Timo Vilander
Max Masalin
Tommi Leskinen
Ville Puhto
Petteri Soranta
Power JP
Matti Anttila
Emil Virlander
Kari Lång
KJT NaisAis U60
Suomen Kiinteistöyhtymä Oy
Julius Helkamo
Idän Ässät Ry
Uudenmaan vuoto ja saneeraus Oy
Mr Chang
Jani Manninen
Perhe Luukkonen
Kehonhuolto Aalto
H-Sähkö Oy
Keravan Pallo - 75 Ry
Petri Kesäläinen
Jimi Niemi
Akseli Välimäki
Pekka Uronen
Tuomas Mulo
Hieronta ja Hyvinvointi KSH
Jouni Anttila
Jussi Tanskanen
Perhe Archer
Iiro Henell
Jukka Pulkkinen/Rakennus Sajoma Oy
Arttu Leikas
Matti Viitanen
Roope Partanen
Salainen Sisustaja Oy
Jari ja Satu Lappalainen
Perhe Laakso
Kalle Kettukangas
Sirkka Soininen
Joonas Soukki
Sami Karhu / Hyvinkään KS-Rakennus Oy
Kaappo Peltola
Tuukka Peltola
Joni Tuomainen
Jukka Kankaanpää
Matti Kankaanpää
Jarkko Kankaanpää
Teemu "Teme" Niemi
Korso
Mariel Kaitsa
Juha-Matti Sallinen
Jykä Sassi
Teijo Schneider
Teemu Palosaari
Jussi Riikonen
Tero Ylimannila
Sami Forsell
Aki Luotola
Jussi Häkkinen
Jarkko Vilhunen
Jokiranta
Mikko Perttu
Perhe Viklund
Joek Helasjoki
Harri Helasjoki
Jesse Anttila
Wiitta Oy
Löfkit
Joona ja Jesse Eskelin
Anton Puurtinen
Onni ja Ilona Ylimannila
Perhe Rokka
Harri Siven
Ismo Hannila
Miikka Lindholm
Perhe Järvi
Miko Malmström
Perhe Viklund
Ruutanat Hockey